Quản Lý Tài Chính

Phân hệ Tài chính giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi được các hoạt động tài chính diễn ra hàng ngày như thu / chi / phải trả nhà cung cấp / phải thu khách hàng

Cung Cấp Đầy Đủ Các Tính Năng Quản Lý Tài Chính
Quản lý thu - chi

Quản lý các hoạt động thu chi diễn ra hàng ngày bao gồm các giao dịch tiền mặt và ngân hàng

Theo dõi công nợ

Theo dõi và nhắc lịch các khoản phải thu của khách hàng cũng như các khoản phải trả cho nhà cung cấp

Báo cáo kinh doanh
Cung cấp các báo cáo tổng hợp, phân tích tình hình kinh doanh: báo cáo phân tích doanh thu, phân tích công nợ, phân tích chi phí
Các Ưu Điểm Nổi Bật Của Chức Năng
Quản Lý Tài Chính
Tích hợp linh hoạt

Tích hợp dữ liệu với các phân hệ khác giúp quản lý theo dõi được toàn bộ các giao dịch liên quan đến dòng tiền trong doanh nghiệp

  • Thanh toán khi mua hàng từ nhà cung cấp
  • Ghi nhận thanh toán từ khách hàng
  • Chi phí mua, bán hàng
  • Chi phí lãi vay 
  • Chi phí khấu hao tài sản
  • Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính
  • Chi phí khác
Quay số: 0889 889 788 hoặc email đến info@tringhiatech.vn
để được tư vấn và dùng thử miễn phí